2011/05/22

නෙත්
රැය පහන් වන තුරාවට
නොදී අවසර නිදන්නට
නෙත් පෙලූ මුත් රැය පුරාවට
නුඹ සොයා  ඒ නෙත් සෑම විට
නොදැනී ඇදෙයි මා සිතට

නුඹ දෙනෙත් මේ දෙසට
හෙලන ඒ බැළුමනට
හෙලන ඒ මදහසට
සිතෙනවා මා හදට
ලෝකයක් දිනන්නට


-සිත්

Image URL: http://www.al7alem.com/wp-content/uploads/2010/04/eyes.jpg

2011/05/09

නින්ද...විවර කර පියන් පත්
නිදි දෙව් දූ සොයා මා
දිග ඇදුනි යහන මත
සුමුඳු සුදු සඳ එලිය
වැටුනි ලය පුරාවට
ඇඳුනි ඔබෙ රුව මඩල
මගේ සිත පුරාවට
සිහි වුනෙමි සිහි කලෙමි
ඔබ සමග අතීතය
තව රැයක් පමනි මෙය
නිදි දෙව් දූ පළා ගිය...

- සිත්

Image Source: http://2.bp.blogspot.com/_WBI9wj5QbL4/So6TyVUMUFI/AAAAAAAAAh4/wK5Jr6Y2RF4/s320/Moonlight_by_acidxmoose.jpg

වැස්ස...


අඳුරු වැහි වලාවන්
නුබ අරණ වසා ගෙන
නංවමින් සිසිලසක්
හමා යයි පවන් රැල්
මහ හඬින් ගොරවමින්
විදුලි එළි නංවමින්
සැරසෙන්නෙ නුඹ යලිත්
දවන්න ද සිත් රැසක්

-සිත්

Image Source:  http://www.rocbike.com/wp-content/uploads/2008/08/rain.jpg