2012/01/15

දිවි සයුර


පිහිනමින් දිවි සයුර තුල
ඇදෙන විට සොයා ජය
හමුවේ සොඳුරු සටහන්
සමඟින් අඳුරු මතකත්

හැකි නමුත් අතීතය
වෙත කිමිදී බැලීමට
වරම් නැත විඳීමට
ඒ සොඳුරු මතකයන්
වරම් නැත මකන්නට
ඒ අඳුරු මතකයන්
වරම් නැත එබෙන්නට
අනාගත සයුර වෙත

එනමුත් අත නොහැර
උත්සහය වීර්යය
පිහිනමි තනිව හෝ මම
සොයා ගෙන ජය කනුව

2012/01/02

කසාදය..

කසාදය..


අම්මාට අනුව යුතුකමකි...
තාත්තාට අනුව  දිවි සවියකි...
අයියාට අනුව  සමාජීය අවශ්‍යතාවයකි...
නංගීට අනුව  ආරක්ෂාවකි...
මට අනවශ්‍ය බරකි...
කසාදය..