2012/02/20

මගේ සිත තනි වෙලා...මගේ සිත තනි වෙලා...මුළු ලොවම ගොළු වෙලා..
මගේ සිත තනි වෙලා..
නැත කිසිම අරමුණක්..
නැත කිසිම ශක්තියක්...
අලස මා සිරුර තුල...
මගේ සිත තනි වෙලා...

-සිත්