2012/12/10

අඳුර....


අඳුර....
හිරු දෙවිඳු සැඟවි ඇති
සඳ දෙවිඳු සැඟවි ඇති
අමාවක  රැය පුරා
පීරමින් නුබ අරණ
සොයමි ආලෝකයක්...
ප්‍රභාවත් තරු සහස්
ඇත අඹර පිරෙන්නට
නමුදු නැත ප්‍රභාවක් 
මේ අඹර පිරෙන්නට....


-සිත්