2013/12/11

හිස් අසුන...


හිස් අසුන...හිස් වූ අසුන් සොයමින්
දුම්රියේ අසුන් අතරින්
පිය නගිද් දී සෙමෙන්

දුටිමි ඒ වත මඬල
හිරු ට පෙර විකසිතව
හිනැහෙන්න වෙර දරන

නිබඳ ව මා සිතේ
තිබූ රුව හිනැහෙහී
දුටිමි ඒ දුම්රියේ

හිස් අසුන ඒ අසල
ඉඟි මරයි මා දෙසට
ඇත්තටම ඒ අසුන

හිස් ද තවමත්..??


-සිත්


2013/11/25

තාත්තා...

තාත්තා...ඔබ අපෙන් වෙන්ව ගොස්
එක් මසක් ගත ව ගොස්
සිතා ගනු නොහැක තව 
කුමක් සිදු වුනි කියා..

දැනෙනවා තනිකමක්
මගේ සිත දවාලන...
දැනෙනව පාලුවක්
අපේ ගෙය පුරා වට...
උනනවා කඳුලු වැල්
මගේ ඇස් වසාගෙන...
හෙලෙනවා සුසුම් සෝ
මගේ ළය හඩ වමින...

පින් නැතත් ඔබව මට
සිත් පුරා දකින්නට...
පින් නැතත් ඔබ හඩින්
මේ සවන් පිනවන්න...
පින් නැතත් මට ඔබෙ
දෙපා යලි වදින්නට....
පතනවා යලි යලිත්
දරුවෙක් ව උපදින්න...


-සිත්