2013/12/11

හිස් අසුන...


හිස් අසුන...හිස් වූ අසුන් සොයමින්
දුම්රියේ අසුන් අතරින්
පිය නගිද් දී සෙමෙන්

දුටිමි ඒ වත මඬල
හිරු ට පෙර විකසිතව
හිනැහෙන්න වෙර දරන

නිබඳ ව මා සිතේ
තිබූ රුව හිනැහෙහී
දුටිමි ඒ දුම්රියේ

හිස් අසුන ඒ අසල
ඉඟි මරයි මා දෙසට
ඇත්තටම ඒ අසුන

හිස් ද තවමත්..??


-සිත්