2014/09/21

පහන් සිළු


පහන් සිළු
පහන් සිළු අතර..
අනග රැගුමන් පාන..
කුඩා මෙරුවෙක් සේ..
දැවෙන බව දැනත් ඇයි?
පහන් සිළුවටම අපේ
සිත් දිව ගියේ..

-සිත්

No comments:

Post a Comment