2014/09/21

මගෙ පුංචි සමනලී...

මගෙ පුංචි සමනලී...ඔබෙ එක සිනහවක්
මගෙ සිත පුරාවට
ඇති සියලු කම් කටොළු
දුරු කරයි මොහොතකින්....

ඔබෙ අත් පහස ලැබ
මගෙ ගත පුරා ඇති
ඒ සියලු වේදනා
මැකී යයි මොහොතකින්....

ඔබෙ එක වදනකින්
සිය ගනන් සිත් මදුරු
තනයි මා සිත් අහස
පුරාවට මොහොතකින්.....

ඔබේ ඒ මිහිරි සර
මගෙ සිත වෙලා ගත්
ඒ සියලු දාහයන්
මකාලයි මොහොතකින්....

ඒනමුදු,

පුරවමින් මගෙ සිත
අදුරු දුක් වලාවෙන්
ඔබෙ ඒ මුව මඩල
ඇත ගොලුව දුකින් අද...

ඔබෙ මුව මඩලෙ යලි
දකින තුරු මද හසන්
ඇහෙන තුරු මුදු වදන්
නැත සිතට නිදහසක්

දී සමා මා වෙතට
වී සිනා මා සමග
මගෙ පුන්චි සමනලිය
පියඹන්න මා වෙතට....
යලි යලිත් මා වෙතට....-සිත්No comments:

Post a Comment